Устав

 1. Загальні положення
 • «СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», іменована надалі Спілка, є громадською організацією, створеною випускниками вищевказаної академії, та іншими громадянами на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», з метою сприяння розвитку освіти, науки і промисловості в агропромисловому комплексі України. Вона є суспільною некомерційною організацією, утвореною на основі добровільного волевиявлення членів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
 • «СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» сприяє розвитку і координації усіх видів співробітництва її членів, що діють в областях агропромислового комплексу, харчової промисловості і супутній галузі господарської, а також комунальної діяльності.
 • Повна назва українською мовою — «СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», скорочена – СВА; повна назва російською мовою – «СОЮЗ ВЫПУСКНИКОВ ОДЕССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», скорочена – СВА;
 • Найменування Спілки може бути використане на будь-якій мові, а в межах України — на державній українській мові. Найменування використовується в якості офіційного у всіх документах, на печатці, на штампі, на бланках, відмітному знаку (гербі) і прапорі.
 • Спілка набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, круглу печатку зі своєю назвою, додаткові круглі печатки, кутовий штамп та бланки.
 • Спілка може мати зареєстровану у встановленому законом порядку символіку, в тому числі емблеми, медалі, значки, прапори та вимпели.
 • Спілка має право від свого імені укладати договори, набувати майнових й особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
 • Спілка відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, коштами і нематеріальними активами, на які по законодавству України може бути звернене стягнення.
 • Держава, її органи та установи не відповідають по зобов’язаннях Спілки. Спілка не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів і установ.
 • Спілка не відповідає по зобов’язаннях членів Спілки.
 1. Мета і завдання Спілки

2.1.    Метою створення Спілки є:

сприяння соціально-економічного розвитку Одеської національної академії харчових технологій; сприяння координації діяльності та покращенню умов навчання, проживання, відпочинку, культурного розвитку та занять спортом випускників, які є членами Спілки.

2.2.    Завданнями Спілки є:

2.2.1. Сприяє збереженню кращих традицій Одеської національної академії.

2.2.2. Надає практичну допомогу членам Спілка по комерційним, кон’юнктурним, патентним, валютно-фінансовим, юридичним і договірно-питанням, щодо реклами та збуту продукції, послуг, робіт тощо.

2.2.3. Сприяє підтримці розвитку регіональної промисловості, сільського господарства, сфери послуг.

2.2.4. Сприяння в розробці та реалізації регіональних та міжрегіональних програм, що спрямовані на відродження регіональної промисловості, науки, освіти, культури та пропаганду здорового способу життя.

2.2.5. Сприяння збору науково-технічної й іншої інформації з напрямків діяльності Спілки. Створення банку даних сучасних вітчизняних і закордонних технологій, нормативно-технічної і проектно-конструкторської документації, патентів, винаходів, ноу-хау тощо з метою сприяння забезпеченню професійної високоефективної діяльності членів Спілки.

2.2.6   Проведення серед членів Спілки координаційних нарад, семінарів та професійних конкурсів у сфері діяльності Спілки. Сприяння у здійсненні і розвитку виставочної діяльності.

2.2.7.  Сприяння в одержанні членами Спілки якісної професійної освіти різних рівнів та у працевлаштуванні випускників Одеської національної академії харчових технологій, як в Україні, так і за кордоном, у порядку встановленому законодавством. Участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації фахівців.

2.2.8.  Сприяння створенню ділових клубів для інтенсифікації професійних і особистих контактів фахівців-членів Спілки.

2.2.9.  Сприяння в організації навчально-виховного процесу, організації виробничих практик студентів, розвитку матеріально-технічної бази Одеської національної академії харчових технологій та її соціальної інфраструктури.

2.2.10. Захищає  авторські, майнові і інші  права членів Спілки перед органами державної влади, місцевого самоврядування, у судових та правоохоронних органах. Сприяє в справедливій реалізації цих прав.

2.2.11. Сприяння розвитку засобів масової інформації. Надання їм матеріалів, що сприяють успішному рішенню статутних завдань Спілки. Видання наукової, навчальної, суспільно-політичної, інформаційної й іншої поліграфічної продукції для членів Спілки та інших, зацікавлених у її діяльності осіб.

2.2.12. Сприяє розвитку радіо, телефонного, супутникового, комп’ютерного та інших видів зв’язків із членами Спілки, створює, впроваджує та підтримує веб-сайт Спілки.

2.2.13. Організує і здійснює транспортні перевезення технічними засобами Спілки і її членів на некомерційній засаді.

2.2.14. Здійснює підтримку своїх членів в укріпленні взаємозв’язку з комерційними і некомерційними організаціями України.

2.2.15. Збирає кошти, матеріальні цінності і нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, дарувань чи добровільних пожертвувань вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів.

2.2.16. Засновує  засоби масової інформації, через які здійснює видавничу діяльність.

2.2.17. Сприяє соціальному і культурному розвитку, організації відпочинку та  оздоровлення членів Спілки.

2.2.18. Сприяє розвитку різноманітних нетрадиційних форм і методів освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва, благодійної діяльності.

2.2.19. Співробітничає з об’єднаннями громадян України та інших країн.

 1. Права й обов’язки Спілки і її членів

3.1.     Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом, Спілка користується наступними правами:

3.1.1.   Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки.

3.1.2.   Представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування, установах, громадських організаціях, підприємствах всіх форм власності.

3.1.3.   Ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об’єднання   громадян, налаштовувати допомогу в їх створенні та діяльності, в разі, якщо їх статутна діяльність направлена на розвиток харчової і зернопереробної промисловості,  сприяє соціально-економічному розвитку Одеської національної академії харчових технологій; сприяє координації діяльності та покращенню умов навчання, проживання, відпочинку, культурного розвитку та занять спортом членів Спілки.

3.1.4.   Одержувати від органів державної влади і місцевого самоврядування інформацію, потрібну для реалізації своїх мети і завдань.

3.1.5.   Вносити пропозиції в державні органи влади та органи місцевого самоврядування.

3.1.6.   Поширювати інформацію та пропагувати свої ідеї та мету; засновувати засоби масової інформації; проводити з’їзди для своїх членів.

3.1.7.   Представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в органах місцевого самоврядування і громадських організаціях, вносить пропозиції в органи державної влади і місцевого самоврядування.

3.1.8.   Набувати майно, яке призначене для виконання статутних цілей.

3.1.9.   Проводити збір коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів для здійснення статутної діяльності.

3.2.      Спілка може здійснювати інші права, що передбачені законодавством України у відповідності зі своїми статутними цілями і завданнями.

3.3.      Члени Спілки мають наступні права:

3.3.1.   Обирати і бути обраними в усі керівні органи Спілки.  Брати участь у її управлінні в порядку, передбаченому Статутом.

3.3.2.   Вносити на розгляд керівних органів пропозиції за сферою діяльності Спілки.

3.3.3.   Безкоштовно користуватися нормативно-технічною, технологічною й іншою документацією й інформацією, у тому числі інтелектуальною власністю Спілки та її членів.

3.3.4.   Реалізовувати цільові програми, плани і рішення З’їздів Спілки.

3.3.5.   На пільгових договірних умовах використовувати основні та оборотні кошти Спілки, якщо це не суперечить її меті та завданням, а також законодавству України.

3.3.6.   На пільгових умовах та безкоштовно брати участь у ярмарках, виставках та інших заходах, що проводяться Спілкою для своїх членів.

3.4.     Спілка зобов’язана:

3.4.1.   Здійснювати свою діяльність у повній відповідності з законами України й обнародувати свої основні документи.

3.4.2.   Вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в державних органах і вносити в бюджет платежі в порядках та розмірі, передбачених законодавством України.

 • Члени Спілки зобов’язані:
 • Регулярно виконувати задачі, які поставлені перед Спілкою, та досягненню її статутних цілей.

3.5.2. Брати участь у заходах, проведених за рішенням керівних органів.

3.5.3.  Підтримувати діяльність Спілки матеріально. Вносити членські та вступні внески прийняті рішенням Виконавчого комітету.

3.5.4.   Брати безпосередню участь у науковому, освітньому, спортивному чи іншому видах діяльності, що погодяться з цілями і завданнями Спілки.

3.5.5.   Пропагувати й удосконалювати діяльність Спілки.

3.6.      Спілки та її члени користуються іншими правами, передбаченими законами України.

 1. Умови і порядок прийому до членів Спілки, вибуття з неї, працівники апарату керування
 • Індивідуальними членами Спілки  можуть бути  громадяни України віком від 18 років, громадяни  інших держав, особи без громадянства, які закінчили Одеську національну академію харчових технологій будь-якої форми навчання, що визнають Статут Спілки та приймають участь у її роботі і сприяють реалізації її мети та завдань.
 • Спілка існує на принципах фіксованого членства без обмежень чисельного складу.
 • Ніхто не може бути примушений до вступу в Спілку. Належність чи неналежність до  Спілки не може бути основою для обмеження прав та свобод для надання державою яких-небудь пільг і переваг.
 • Забороняється відмовлення в прийомі чи виключенні із Спілки членів Спілки в зв’язку зі статтю, національною та релігійною приналежністю або членством у будь-якій політичній партії.
 • Членами Спілки можуть бути члени інших громадських організацій, що беруть участь у її роботі, діяльність яких відповідає її цілям і завданням, що визнають дійсний Статут і здійснюють систематичну матеріальну та іншу підтримку.
 • Прийом до членів Спілки здійснюється Виконавчим комітетом на підставі письмових заяв фізичних осіб.
 • Відмова в прийомі до членів Спілки може бути оскаржена у вищому органі Спілки.
 • Членство в Спілці може бути припинено рішенням Виконавчого комітету, якщо діяльність даного члена суперечить принципам, меті та завданням Спілки, а також у випадку несплати цим членом внесків чи інших сум, що підлягають сплаті у встановленому порядку. Рішення Виконавчого комітету може бути оскаржене З’їздом Спілки.
 • Будь-який член Спілки може добровільно вийти з неї після письмового повідомлення про це Виконавчого комітету. Момент виходу настає не пізніше, ніж через шість місяців після подачі відповідної заяви, у залежності від взаємних фінансових чи інших відносин між Спілкою та її членом.
 • Кошти, матеріальні і нематеріальні активи, передані Спілці членом безоплатно для рішення її статутних завдань, що вибув із Спілки, члену не повертаються.
 • Для виконання майнових чи грошових розрахунків з членом, який вибув, обговорених договірними зобов’язаннями, Спілка складає баланс на момент вибуття і встановлює розмір, форму і терміни повернення компенсації.
 • Претензії члена, який вибув з Спілки, розглядаються вищим органом Спілки — Зїздом, а у випадку не вирішення протиріч, у суді, відповідно до законодавства України.
 • Штат працівників Спілки формується, як правило, на контрактній основі, згідно штатного розкладу, затвердженого Виконавчим комітетом. На штатних працівників апарату управління Спілкою поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та страхування.
 • На осіб, залучених добровільно до роботи в Спілці на громадських засадах не поширюються зобов’язання, прийняті Спілкою перед штатними співробітниками, якщо інше не обговорено додатковими взаємними угодами.
 1. Управління Спілкою
 • Органами управління Спілки є З’їзд, Виконавчий комітет.
 • Вищим органом управління Спілки є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на чотири роки. Скликання З’їзду здійснює Виконавчий комітет за своєю ініціативою чи на письмову вимогу не менш однієї третини членів Спілки.
 • Виконавчий комітет сповіщає членів Спілки про час і місце скликання З’їзду не пізніше ніж за місяць до початку його роботи засобами зв’язку. У повідомленні зазначаються питання, що виносяться на розгляд.
 • З’їзд правомочний вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо на ньому присутня не менш, як половина членів Спілки.
 • Рішення З’їзду членів приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту, відчуження майна на суму, яка складає 50 і більше відсотків майна Спілки, та ліквідацію Спілки приймається більшістю не менш ніж ¾ голосів.
 • До виключних повноважень З’їзд членів відноситься:

а) затвердження Статуту Спілки, внесення змін і доповнень до нього;

б) обрання і переобрання Президента Спілки та членів Виконавчого комітету;

в) обрання і переобрання Голови та членів Ревізійної комісії;

г) реалізація права власності на майно та кошти Спілки;

д) затвердження звітів про діяльність Виконавчого комітету і Ревізійної комісії;

е) визначення основних напрямів діяльності Спілки.

ж) прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації Спілки.

5.2.6.  З’їзд членів може вирішувати будь-які питання, винесені на його розгляд, що стосуються діяльності Спілки.

 • Президент Спілки є головою Виконавчого комітету, здійснює керівництво загальною роботою Спілки, спрямовує її соціальний та інші напрямки, очолює Виконавчий комітет і підзвітний перед З’їздом. Президент Спілки має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або делегувати ці повноваження іншій особі на підставі довіреності.

Рішення Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Виконавчого комітету. Президент Спілки відповідає за організаційно-господарську і фінансову діяльність. Президент Спілки є членом Виконавчого комітету за посадою, має право першого підпису і представляє Спілку в державних органах влади,  в органах місцевого самоврядування, перед підприємствами,  установами, організаціями без довіреності.

 • В період між З’їздами керівництво Спілкою здійснює Виконавчий комітет, який збирається не рідше одного разу на місяць. Виконавчий комітет очолює президент Спілки. Кількісний склад Виконавчого комітету складає три особи, голова та два члена Виконавчого комітету. Термін повноважень Виконавчого комітету складає чотири роки. Довіреності на здійснення дій від імені Спілки, від імені Виконавчого комітету видає президент Спілки. Виконавчий комітет веде поточну роботу і несе відповідальність перед З’їздом за виконання покладених на Спілку завдань, самостійно визначає конкретні права і повноваження штатних працівників.
 • Виконавчий комітет у своїй повсякденній роботі виконує наступні функції:

а) реалізує рішення З’їзду;

б) приймає в Спілку нових членів і розглядає питання про припинення членства;

в) розглядає в попередньому порядку питання, що підлягають розгляду чи рішенню З’їзд, готує по них відповідні матеріали та пропозиції;

г) вирішує поточні кадрові питання і здійснює прийом на роботу співробітників;

д) розробляє інструктивні матеріали, положення, технічну, технологічну й іншу документацію Спілки;

е) укладає договори та угоди від імені Спілки; підписує договори президент Спілки;

є) затверджує порядок сплати, розміри вступних і членських внесків (у відповідності до п.3.5.3. Статуту);

ж) здійснює бухгалтерський облік, звітність і внутрішній контроль, а також вирішує інші питання діяльності Спілки, що не відносяться до виняткової компетентності З’їзду.

 • Голова та члени Виконавчого комітету здійснюють керівництво поточною діяльністю Спілки, організують підготовку і виконання рішень З’їзду, забезпечують виконання поточних і перспективних планів, і можуть бути штатними співробітниками апарату управління Спілкою. Вони підзвітні тільки З’їзду, несуть перед ним відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.
 • Президент Спілки та члени Виконавчого комітету звітують про виконання своїх повноважень перед вищим органом управління – З’їздом, не рідше одного разу на чотири роки.
 • Ревізійна комісія є контролюючим органом, обирається З’їздом Спілки з числа її членів в складі Голови і двох членів. Ревізійна комісія проводить перевірки за власною ініціативою згідно рішення З’їзд, але не рідше одного разу на чотири роки.
 • Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого комітету, а також інші особи, що є штатними співробітниками Спілки.
 • Виконавчий комітет зобов’язаний надавати  в розпорядження  Ревізійної комісії будь-який службовий матеріал, що стосується діяльності Спілки.
 • Ревізійна комісія подає на затвердження З’їзду звіт про свою роботу у термін між З’їздами.
 • Робота Ревізійної комісії здійснюється на громадських засадах.
 • Будь хто з членів Спілки має право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Президента та членів Виконавчого комітету або З’їзду шляхом подання письмової скарги відповідно до законодавства України.
 1. Майно та кошти Спілки, порядок звітності та контролю.

6.1.     Спілка може мати у власності майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності. Вона здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до чинного законодавства України.

6.2.      Спілка набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, або членами, державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів та інших підставах, не заборонених законами України.

6.3.     Майно Спілки складається з коштів або майна, від членських внесків, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги; коштів або майна від добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій.

6.4.      Будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомості, обладнання, транспортні засоби і та інше майно знаходяться на балансі Спілки. Фінансові засоби в гривнях та в іноземній валюті зберігаються на відповідних рахунках Спілки. Основні фонди і фінансові засоби використовуються для рішення статутних завдань Спілки.

6.5.     Члени Спілки не мають прав на окремі об’єкти, що входять до складу майна Спілки, у тому числі на об’єкти, внесені її членами як внесок. Кошти та інше майно, в тому числі тих що ліквідуються, не може перерозподілятися між членами Спілки.

6.6.     Списання з балансу безнадійних до стягнення заборгованостей, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного і непридатного для подальшого використання устаткування, а також витрат по припинених капітальних роботах і т. ін., проводиться згідно чинного законодавства України.

 1. Припинення діяльності Спілки і вирішення майнових питань,  пов’язаних з його ліквідацією.

7.1.    Припинення діяльності Спілки здійснюється у формі її реорганізації, чи ліквідації (за рішенням З’їзду чи рішенням суду).

7.2.   При реорганізації Спілки її права, обов’язки, майно, матеріальні і нематеріальні активи переходять до правонаступника чи до декількох правонаступників у співвідношеннях, визначених рішеннями З’їзду.

7.3.   При ліквідації Спілки З’їздом призначається ліквідаційна комісія, що представляє на її розгляд ліквідаційний баланс.

7.3.1. Майно, у відношенні якого Спілці було передане право користування, повертаються Спілкою власнику.

7.3.2. Кошти, у відношенні яких Спілці було передане право користування повертаються власникам.

7.3.4. Кошти та інше майно, після задоволення вимог органів державної влади і кредиторів не може перерозподілятись між її членами, а передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, або спрямовуються до бюджету.

7.4.   Банкрутство комерційних структур, заснованих Спілкою, а також розгляд майнових суперечок, зв’язаних з ліквідацією Спілки і не обговорених у Статуті, здійснюється в судовому порядку відповідно до законів України.

7.5. Ліквідація Спілки вважається завершеною, а організація такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств.

 1. Зміни та доповнення

8.1.  Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням З’їзду. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.